Urząd

Oprogramowanie dla urzędów miasta i gminy:

Koncesja            system ewidencji zezwoleń alkoholowych

Transport          program wydawania licencji i zezwoleń na transport

Dodatki              program dodatków mieszkaniowych

Koncesja

System Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych

Program zezwoleń alkoholowych przeznaczony jest da urzędów miasta i gminy. Jest zgodny z aktualnymi ustawami. Umożliwia sprawną obsługę czynności związanych z rejestracją i wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pełna ewidencja opłat za zezwolenia. Wprowadzone informacje pozwalają również na bieżąco kontrolować stan rejestrów, a także zestawiać wybrane informacje według zdefiniowanego przez użytkownika kryterium.

Program jest łatwy w obsłudze. Na jednym ekranie widoczne są wszystkie wydane zezwolenia oraz opłaty dla danego punktu z możliwością edycji, oraz dołączenia nowego zezwolenia.Opcjonalnie generowanie w trakcie wydruku dokumentów do pliku PDF.

Podstawowe funkcje programu:

Wpis do rejestru punktów – detal, gastronomia, organizacja przyjęć, plus jednorazowe.

 • rejestracja nowych punktów i zezwoleń,
 • edycja i wprowadzanie zezwoleń dla istniejących punktów,
 • edycja wpisanych zezwoleń,
 • decyzje wygaśnięcia zezwolenia,
 • druki na wyprzedaż posiadanych zapasów alkoholu,
 • obliczania opłat za zezwolenia,
 • przeszukiwanie dla pól informacji o punkcie.

Opłaty.

 • automatyczne obliczanie opłat na podstawie wprowadzonych danych o obrotach,
 • program sam definiuje okres za który opłata obowiązuje oraz jej wysokość, oblicza sumę za poszczególne zezwolenia i dzieli na raty.
 • możliwość użycia kalkulatora opłaty – dla sprawdzenia obliczeń oraz ilości dni,
 • zestawienie obliczonych opłat dla przedsiębiorcy,
 • wydruk zestawienia opłat z uwzględnieniem obrotów – za wszystkie aktualne zezwolenia na dany rok,
 • możliwość drukowanie blankietu polecenia wpłaty (przelewu),
 • drukowania zaświadczenia dokonania opłaty,
 • kontrola wpłaty poszczególnych rat (daty i kwoty)
 • przegląd i drukowanie listy zezwoleń (opłaconych/nieopłaconych) z informacją o ratach, i wpłacie.
 • sumy wpłat, raty, ewidencja rzeczywistych wpłat, drukowania zaświadczeń o wpłacie,
 • zestawienia dla petenta, polecenia przelewu (wpłaty)
 • preliminarz opłat w następnym (wybranym) roku,
 • dodatkowy kalkulator opłat w zależności m.in. od liczby miesięcy, dni,
 • opłaty dodatkowe (kary),

Zezwolenia jednorazowe – wpisywanie, drukowanie, zestawienia zezwoleń.

Pisma Komisji – ewidencja pism do i z komisji.

Przegląd:

Definiowane przez użytkownika kryterium do przeglądu. Wynik zapytania można przedstawić w postaci przegląd lub wydruk:

 • rejestr zezwoleń detalicznych
 • rejestr zezwoleń gastronomicznych
 • rejestr zezwoleń na organizację przyjęć
 • rejestr zezwoleń jednorazowych
 • Wydruki rejestrów zezwoleniami, punktami lub bez nazwisk.
 • raport liczby punktów na dowolny dzień,
 • raport liczby zezwoleń w zadanym okresie czasu,
 • statystyka punktów i zezwoleń.

Drukowanie:

 • zezwolenia i decyzje (decyzje o wygaśnięciu zezwolenia, likwidacji punktu, itp.),
 • inne pisma i postanowienia,
 • rejestry – dla całości lub zadanego zestawienia,
 • wydruk listy zezwoleń jednorazowych wraz z opłatami,
 • raporty i statystyki,
 • zestawienia opłat i rat.
Edytor formularzy

Program zawiera edytor formularzy umożliwiający edycję postaci wydruku zaświadczeń, decyzji, i wszystkich innych dokumentów.

Operatorzy

W programie wprowadzono system praw dostępu na poziomie podstawowym i podwyższonym. Poszczególnym osobom nadaje się uprawnienia do określonych opcji. Przy każdym wpisie, zmianie i wykreśleniu zapamiętywana jest nazwa operatora dokonującego zmiany. Zaświadczenia mogą być drukowane z identyfikatorem operatora.

Funkcje systemowe.

Tworzenie kopii archiwalnych oraz konfigurowanie parametrów programu.

Wymagania: System MS Windows XP/7/8/10